ગ્રીનફિલ્ડ એક્સપ્રેસ-વે થકી મુંબઈથી દિલ્હી માત્ર આટલા ક્લાકમાં પહોંચાશે

Editor: Akash Vankhede Sub Editor:Vikrant Sinha દેશની રાજધાની દિલ્હી અને આર્થિક રાજધાની મુંબઈને જોડવા માટે મહત્વાકાંક્ષી ગ્રીનફિલ્ડ એક્સપ્રેસ વે બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ 8-લેન હાઇવે લગભગ 1 લાખ કરોડ …

ગ્રીનફિલ્ડ એક્સપ્રેસ-વે થકી મુંબઈથી દિલ્હી માત્ર આટલા ક્લાકમાં પહોંચાશે Read More

લાલ કિલ્લાથી દિલ્હી વિધાનસભા સુધી બનેલી સુરંગ મળી

Editor: Akash Vankhede Sub Editor:Vikrant Sinha દિલ્હી વિધાનસભામાં એક સુરંગ જેવી સંરચના સામે આવી છે. દિલ્હી વિધાનસભાના અધ્યક્ષ રામ નિવાસ ગોયલે કહ્યુ કે સુરંગ વિધાનસભાને લાલ કિલ્લા સાથે જોડે છે, …

લાલ કિલ્લાથી દિલ્હી વિધાનસભા સુધી બનેલી સુરંગ મળી Read More