વડોદરા મહાનગર સેવાસદનના સંયુક્ત ઉપક્રમે મેઘા રસીકરણનો કાર્યક્રમ કારેલીબાગ ખાતે યોજવામાં આવ્યો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *