મતગણતરી ને ધ્યાનમાં રાખીને શહેર પોલીસ દ્વારા નો પાર્કિંગ નો એન્ટ્રી અંગેનું જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *