મોટા મોલમાં જોવા મળતી માનવ મહેરામણ ને લઇ પોલીસ દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં ન આવતા નાગરિકોમાં રોષ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *