આજવારોડ દત્તનગર પાસે પાણીની લાઈનમાં ભંગાણ,પાણીનો વેડફાટ, તંત્રની કામગીરી સામે શિવસેના દ્વારા આક્રોશ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *