વડોદરા-મંગળબજારમાં સહેલી ડ્રેસીસ નામની કપડાંની દુકાનમાં તસ્કરો દ્વારા શટર ઉંચું કરીચોરી કરવાનોપ્રયાસ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *