એસ.ટી.નિગમના કર્મચારીઓ દ્વારા પોતાના પડતર પ્રશ્નોના મુદ્દે -કચેરી ખાતે સૂત્રોરચાર સાથેવિરોધ પ્રદર્શન

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *