મચ્છર મારવાનું રેકેટ ચાલુ કરતાની સાથે જ બ્લાસ્ટ વૃદ્ધ દંપતી સહિત ત્રણને નજીવી ઇજા પહોંચી છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *