વડોદરા -નાગરવાડા વિસ્તારમાં રહેતા 65 વર્ષીય વૃદ્ધાના મૃતદેહને લારીમાં મૂકીને લઈ જવામાં આવ્યો હતો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *