મહાનગર પાલિકાની દબાણ શાખા ની ટીમ દ્વારા આજે કારેલીબાગ જીવનભારતી ચાર રસ્તા જૈન દેરાસરથી શ્રીનાથ પેટ્રોલ પંપ તરફ જતા માર્ગ ઉપર વિશ્વામિત્રી નાડા પાસે ગેરકાયદેસર લારી કેબીનોના દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.

વડોદરા મહાનગર પાલિકાની દબાણ શાખા ની ટીમ દ્વારા આજે કારેલીબાગ જીવનભારતી ચાર રસ્તા જૈન દેરાસરથી શ્રીનાથ પેટ્રોલ પંપ તરફ જતા માર્ગ ઉપર વિશ્વામિત્રી નાડા પાસે ગેરકાયદેસર લારી કેબીનોના દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
વડોદરા મહાનગર પાલિકાની દબાણ શાખા ની ટીમ તેમજ વહીવટી વડા આઠના અધિકારીઓને સાથે રાખી હદ વિસ્તારમાં આવતા નડતરરૂપ દબાણો દૂર કરવાની કામગીરી પોલીસ ના બંદોબસ્તને સાથે રાખી આજે હાથ ધરવામાં આવી હતી.જેમાં શહેરના કારેલીબાગ આર્ય કન્યા પાસે આવેલ જૈન દેરાસર થી માંડીને શ્રીનાથ પેટ્રોલ પંપ તરફ જતા મુખ્ય માર્ગ પર આવેલા વિશ્વામિત્રી ગરનાળા પાસે ગેરકાયદેસર ઊભા કરવામાં આવેલા કેબીનો તેમજ લારીઓ ના દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *