સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈને વોર્ડ નંબર 6 વોર્ડ નંબર ૧૬ ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી પત્ર ભર્યા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *