વડોદરા-બરોડા ડેરી દૂધના ભાવમાં વધારો ન કરે તે માટે વિરોધ સાથે યુથ કોંગ્રેસે મેયરનું સમર્થન માંગ્યું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *