ફતેપુરા ખાતે આવેલ આર્યા હોસ્પિટલને ડેડિકેટેડ કોવિડ હેલ્થ સેન્ટર શરૂ કરવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *