ગુજરાત રિફાઇનરી જવાહનગર સફાઈ કામદાર તથા માલી થઈ રહેલ અન્યાય લઈને આજે ગુજરાત રિફાઈનરી ની બહાર ધરણા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *