કોવિડની મહામારી વચ્ચે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ૨૦૦થી વધુ ધમણ-૧ મશીનો ધૂળ ખાતી હાલતમાં જોવા મળ્યા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *