શિનોર તાલુકા નાઝાંઝડ ગામે જિયો કંપની નો મોબાઈલ ટાવર હોવાછતા નેટવર્ક નહિ આવતાં ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *